Vedtekter revidert 2024

 

VEDTEKTER

FOR

                             SANGKORET SAMKLANG                                      

 

 

oppdatert/endret på årsmøtet  15.1.2024

 

 • 1. Koret er tilsluttet Norsk sangerforbund og Telemark Sangerforbund

 

 • 2. Korets formål er å vekke interesse for sang innen Skien og omegn.

 

 • 3. For å bli medlem i koret,må man,for uten å ha gehør og ha interesse for sang,være over 18 år.

 

 • 4. Koret har ukentlige øvelser. Dersom dirigenten finner det nødvendig kan han i samråd

        med styret,bestemme at det skal holdes ekstraøvelser.

 

 • 5. Kontingentens størrelse bestemmes til enhver tid av årsmøtet.

 

 • Den betales to ganger i året.
 • Dersom en ikke betaler kontingenten, kan en bli suspendert fra koret.

 

 

 • 6. Under sangøvelser eller hvor koret opptrer,har dirigentens høyeste myndighet.

 

 • 7. Korets antrekk er sort når koret opptrer,så sant ikke noe annet blir bestemt.

 

 • 8. Et medlem må stå sammenhengende i koret for å få:

 

 • Blomst/vin ved 5 år og krus ved 10 år. Gave ved 15 0g 20 år.

Dette gjelde fra den måned i året man begynner.

 • Medlemmene blir hedret med blomster når de fyller 50,60,70,75 åt osv.

 

 • 9. Årsmøtet holdes i januar måned.

 

 • Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller flertallet i koret ønsker det.
 • Årsmøtet kunngjøres med 4 ukers varsel, og forslag som ønskes behandlet sendes styret 3 uker før årsmøtet.

 

 • 10. Styret består av: Leder,nestleder,kasserer,sekretær samt 1 styremedlemog 2 varamedlemmer.

 

 • Styret blir valgt for 2 år av gangen på årsmøtet. Leder,kasserer og 2.vara det ene året. Nestleder,sekretær og styremedlem året etter.

 

Hvis det forekommer forespørsler til foreningen \,og intet medlemsmøte kan holdes,har styret rett til å avgjøre dette. Hvilken beslutning medlemmene har å bøye seg for.

 

 

 

side 2

forsettelse:                            

 

                                                Vedtekter for Sangkoret Samklang

 

 

 • 11. Godtgjørelse til leder,kasserer,sekretær,den ansvarlig for Facebook og korets hjemmeside,

          samt den ansvarlige for ODD-dugnaden justeres til enhver tid av årsmøtet.

 

 • 12. Æresmedlem utnevnes av styret til en person som i særlig grad har utmerket seg,

          eller har vært  medlem av koret i 50 år.

 

 • 13. Forandringer av disse lover(vedtekter) kan kun skje på ordinært årsmøte.

 

 • Alle saker avgjøres med simpelt flertall, og i tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 • Korets eiendeler skal til enhver tid holdes oversikt over, og arkiveres.
 • Korets nestleder har ansvaret for dette.

 

 • 14. Medlemmenes plikter og rettigheter:

 

 • Ethvert medlem har plikt til å møte på korets øvelser og arrangementer
 • Når et medlem ikke kan møte til øvelser og konserter,plikter den å melde fra til styret
 • Nytelse av alkohol før konserter er ikke tillatt
 • Mobiltelefon skal være avslått under øvelse.
 • Medlemmer har rett til permisjon i inntil 1 år når det sendes skriftlig søknad til styret. Permisjon utover dette kan gis i inntil 3 år i forbindelse med arbeid eller utdannelse.
 • For å opprettholde tidligere aktive sangerår, må det betales 1/2-halv kontingent i permisjonstiden. Ved permisjon utover 1 år, skal uniform og noter leveres til koret.

 

 • 15. For å være berettiget til støtte fra koret v/reiser og arrangementer må en være

         betalende medlem.

 

 • Kormedlemmer bør ha vært på øvelse i forkant av stevner (3 siste øvelser).
 • Styret kan i enkelte tilfeller gjøre unntak.

 

 • 16. det er 3 måneder gjensidig prøvetid.